Regulamin serwisu jaka-firma.pl


I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin Portalu Internetowego „jaka-firma.pl" – niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Organizator – Sebastian Słowik, zamieszkały w 32-400 Myślenice, Osieczany 395; prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SEO Website z siedzibą w 32-400 Myślenice, Osieczany 395; posługujący się numerem REGON: 122667907, NIP: 681-202-25-78; zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez: Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach pod numerem ewidencyjnym 1630/90.

3. Usługa –  rejestracja Profilu Firmy/Sklepu Użytkownika i uczestnictwo w Portalu Internetowym „jaka-firma.pl" będące usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Rejestracja –  procedura założenia Profilu Firmy/Sklepu przez nowego Użytkownika umożliwiająca zebranie danych o podmiocie rejestrującym działalność.

5. Profil Firmy/Sklepu - konto Użytkownika zakładane w wyniku przeprowadzenia procesu rejestracji, służące w szczególności do zarządzania danymi zarejestrowanego Użytkownika, aktualizowania informacji dotyczących Użytkownika, dodawania opinii, reklamowania działalności Użytkownika oraz komunikacji z Użytkownikiem.

6. Treści – informacje dotyczące Użytkownika, które przekazał Organizatorowi podczas rejestracji działalności celem założenia Profilu Firmy/Sklepu. Informacje zawarte w Profilu Użytkownika służą Organizatorowi do prawidłowego dopasowywania działalności Użytkownika do tematyki firm, sklepów internetowych oraz produktów.

7. Użytkownik – osoba, która po spełnieniu określonych Regulaminem wymogów stała się korzystającym z Portalu.

8. Pliki „cookie” - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika Internetu służącym do łączenia się z Internetem, niezbędne do efektywnego korzystania z Portalu „jaka-firma.pl".

9. Kod - numer, który służy do aktywacji Profilu Firmy/Sklepu. Użytkownik Portalu ma możliwość zakupienia Kodu w Portalu „jaka-firma.pl" po wybraniu odpowiedniej płatności.

10. Darmowy Kod - numer, który służy Użytkownikowi do założenia bezpłatnego Profilu Firmy/Sklepu na określoną ilość dni: 30, 60 albo 90. Kod Bonusowy może zostać przekazany Użytkownikowi wyłącznie przez Organizatora.


II.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Internetowego dostępnego pod adresem: „jaka-firma.pl".

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Organizator świadczy usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.).

5. Na Portalu umieszczane oraz przechowywane są treści, które udostępniają zarówno Organizator jak i zarejestrowani Użytkownicy Portalu. Udostępniane Treści związane są w szczególności z tematyką firm, sklepów internetowych oraz produktów. Informacje dodawane przez Użytkowników stanowią Profil Firmy/Sklepu.

6. Organizator zastrzega, iż przysługuje mu prawo odmowy publikacji informacji zamieszczonych przez Użytkownika na Profilu Firmy/Sklepu, jeżeli informacje te nie spełniają warunków publikacji lub/i są niezgodne z obowiązującym prawem. W Treści nie mogą występować słowa obraźliwe i wulgaryzmy. Zabrania się także rozpowszechniania materiałów pornograficznych oraz związanych z hazardem.

7. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu. Poprzez dokonanie procesu rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Portalu.

8. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili przy zachowaniu określonej w Regulaminie procedury.

9. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Portalem drogą elektroniczną. W tym celu Użytkownik kieruje zapytanie na adres e-mail: opinie@epromuj.pl. Kontakt elektroniczny odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Uczestnictwo w Portalu „jaka-firma.pl" odbywa się w szczególności poprzez:
a. Zakładanie profilu firmy;
b. Zakładanie profilu sklepu;
c. Dodawanie produktów;
d. Dodawanie opinii o firmach;
e. Dodawanie opinii o sklepach;
f. Dodawanie opinii o produktach;
g. Uzyskiwanie certyfikatów;
h. Reklama na Portalu.   


III. UCZESTNICTWO W PORTALU „jaka-firma.pl"

1. Osoba fizyczna może zostać Użytkownikiem po dokonaniu rejestracji, na którą składają się łącznie: zgłoszenie danych do rejestracji wymaganych przez Organizatora, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, spełnienie warunków technicznych określonych Regulaminem, założenie Profilu Firmy/Sklepu oraz poprawne zalogowanie się Użytkownika po otrzymaniu od Organizatora specjalnego Kodu.

2. Proces rejestracji uznany jest za pomyślnie zakończony po pierwszym zalogowaniu się Użytkownika do jego Profilu.

3. Uczestnictwo w Profilu jest możliwe po spełnieniu wymogów technicznych, tj. używania przeglądarki internetowej, która ma włączoną obsługę JavaScript i akceptuje Pliki „cookie” oraz ma wyłączoną blokadę „wyskakujących okien” i adblocki, tj. programy blokujące pojawianie się reklam.

4. Użytkownik ma możliwość założenia więcej niż jednego Profilu Firmy/Sklepu dla swojej działalności pod warunkiem, że Użytkownik zarejestruje swoją działalność podając różniące się od siebie adresy e-mail. Użytkownik jest zobowiązany do podania niezbędnych informacji w celu założenia Profilu Firmy/Sklepu, to jest:
a. Wybór Kategorii;
b. Nazwa Firmy/Sklepu;
c. Opis Firmy/Sklepu (każdy opis musi być unikalny);
d. Logo Firmy/Sklepu (dopuszczalne formaty: JPG, PNG, GIF);
e. NIP Firmy (nieobowiązkowe);
f. Adres WWW (nieobowiązkowe);
g. Ulica (nieobowiązkowe);
h. Kod pocztowy (nieobowiązkowe);
i. Miasto (nieobowiązkowe);
j. Województwo (nieobowiązkowe);
k. Telefon (nieobowiązkowe);
l. Fax (nieobowiązkowe);
m. Adres e-mail (należy podać poprawny w celu dalszej rejestracji);
n. Hasło.

5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych. Jeśli podczas korzystania z Portalu doszło do zmiany jakichkolwiek danych Użytkownika, o których mowa w ust. 1, Użytkownik zobowiązany jest uaktualnić dane na swoim Profilu Firmy/Sklepu. Za zaniechanie tych obowiązków Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego biuletynu – Newsletteru, informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych materiałach, nowych funkcjonalnościach Portalu, gratisach, promocjach lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora lub podmioty z nimi współpracujące) w formie elektronicznej.

7. Użytkownik wyraża zgodę, o której mowa w ust. 6, poprzez wybór przy rejestracji opcji „zapisz się na Newsletter" i podaje adres e-mail, na który informacja handlowa ma być wysyłana.

8. Użytkownik ma prawo do usunięcia podanego adresu e-mail z Newslettera w każdej chwili. W tym celu powinien skontaktować się z Organizatorem drogą mailową.


IV.   OPŁATY ZA USŁUGĘ

1.Przeglądanie Portalu jest bezpłatne. Umieszczanie na Portalu Profilu Firm/Sklepów przez zarejestrowanego Użytkownika jest płatne. Płatności online oraz SMS Premium są obsługiwane przez Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, zwanym dalej Przelewy24.

Przelewy24

2. Organizator przesyła Użytkownikowi Kod, który służy do aktywacji Profilu Firmy/Sklepu. Kod powinien być ówcześnie zakupiony w Portalu przez Użytkownika po wybraniu odpowiedniej płatności.

3. Opłaty za założenie Profilu Firmy/Sklepu przez Użytkownika poprzez płatności online wynoszą:
a. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 30 dni - 7,00 zł brutto;
b. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 60 dni - 12,00 zł brutto;
c. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 90 dni - 18,00 zł brutto;
d. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 180 dni - 35,00 zł brutto;
e. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 365 dni - 65,00 zł brutto.

4. Opłaty za założenie Profilu Firmy/Sklepu przez Użytkownika poprzez płatności SMS Premium wynoszą:
a. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 30 dni - Numer 7955 - 9 zł (+ 23% z VAT);
b. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 60 dni - Numer 91455 - 14 zł (+ 23% z VAT);
c. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 90 dni - Numer 91955 - 19 zł (+ 23% z VAT).

5. Usługa SMS Premium działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów - dostawca usługi SMS dla  serwisu Portalu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

6. Użytkownik ma ponadto możliwość zakupu Multikodu, jednak wyłącznie poprzez płatności online. Multikod służy to zakładania Profilu Firmy/Sklepu na określonych Portalach. Multikod jest aktywny zawsze przez 30 dni od momentu założenia Profilu Firmy/Sklepu na danym Portalu. Opłaty za zakup Multikodu są następujące:
a. Multikod Pakiet 5 - 28,00 zł brutto;
b. Multikod Pakiet 10 - 56,00 zł brutto;
c. Multikod Pakiet 15 - 77,00 zł brutto;
d. Multikod Pakiet 20 - 98,00 zł brutto;

7. Profil Firmy/Sklepu jest aktywny przez opłacony okres. W płatnościach online dostępne są okresy aktywacji na 30 dni, 60 dni, 90 dni, 180 dni oraz 365 dni. W płatnościach SMS Premium okres aktywacji jest dostępny na 30 dni, 60 dni oraz 90 dni. Po danym okresie Profil Firmy/Sklepu jest nieaktywny. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość ponownego aktywowania Profilu Firmy/Sklepu. Portal nie usuwa założonych Profili Firm/Sklepów, dzięki czemu Użytkownik ma do niego zawsze dostęp, nawet w momencie nieopłacenia usługi.

8. W Portalu jest możliwość wykorzystania Darmowego Kodu. Organizator przekazuje Użytkownikowi Darmowy Kod, który służy do założenia bezpłatnie Profilu Firmy/Sklepu na określoną ilość dni: 30, 60 albo 90. Darmowy Kod Użytkownik będzie mógł wykorzystać w dowolnej chwili i po jego wykorzystaniu będzie on aktywny przez 30, 60 albo 90 dni. W przypadku wykorzystania Darmowego Kodu przez Użytkownika, Użytkownik będzie mógł w dowolnej chwili ponownie aktywować Profil Firmy/Sklepu po zakupie odpowiedniego Kodu.


V.   UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1.Użytkownik po zalogowaniu się na Portalu ma pełny dostęp do:
a) Danych Firmy;
b) Danych Sklepu;
c) Płatności;
d) Dodawania/Edytowania/Usuwania produktów.

2. Każdy Użytkownik może dodawać do Profilu Firmy/Sklepu dowolną ilość produktów. Dodawanie produktów przez Użytkownika jest bezpłatne.

3. Dodawanie opinii o firmach, sklepach oraz produktach na Portalu jest bezpłatne.


VI.   REZYGNACJA (WYPOWIEDZENIE)

1.Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć uczestnictwo w Portalu, powiadamiając o tym Organizatora. Użytkownik kontaktuje się w tym celu z Organizatorem drogą elektroniczną  na adres e-mail: opinie@epromuj.pl. Profil Firmy/Sklepu usuwany jest w ciągu 24 godzin od momentu przesłania zgłoszenia.

2. W przypadku wypowiedzenie uczestnictwa w Portalu w okresie aktywności Profil Firmy/Sklepu Organizator nie zwraca opłat za niewykorzystany czas aktywności Profilu.


VII.   NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika drogą wiadomości e-mail do zaprzestania naruszeń, do usunięcia Profilu Użytkownika, co skutkować będzie utratą prawa do korzyści płynących z uczestnictwa w Portalu.

2. Od decyzji o usunięciu Profilu Użytkownik może złożyć odwołanie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty usunięcia Profilu za pomocą wiadomości e-mail, na adres: opinie@epromuj.pl lub listownie, na adres Organizatora: SEO Website Sebastian Słowik, 32-400 Myślenice, Osieczany 395, z dopiskiem na kopercie Portal jaka-firma.pl” – odwołanie.

3. Rozpatrywanie odwołania trwa do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu wpłynięcia zgłoszenia. Organizator w formie mailowej (lub – w przypadku pisemnego odwołania – w drodze pisemnej) przesyła decyzję wraz z uzasadnieniem. Decyzja ta jest ostateczna.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.). Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu zarejestrowania działalności Użytkowników oraz zapewnienia reklamy i organizowania programów lojalnościowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Portalu.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem standardów bezpieczeństwa wymaganych obowiązującym prawem.

5. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych i może je w dowolnym czasie aktualizować, zmieniać i usuwać.


IX.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niezgodnego z Regulaminem korzystania z Usługi oraz utratę danych w wyniku przyczyn, które nie wynikają z winy Organizatora.

2. Organizator zobowiązuje się wniesieniem zadośćuczynienia w formie przedłużenia aktywnych Profili Firm/Sklepów w momencie, kiedy wykonywane są przerwy techniczne na portalu internetowym "jaka-firma.pl" dłuższe niż 12h. Przedłużenie zawsze będzie równoznaczne z długością przerwy technicznej.

3. Organizator zobowiązuje się do informowania Użytkownika o przerwach technicznych dłuższych niż dwie godziny przez e-maila.


X. POSTANOWIENIA KOŃĆOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulamine w dowolnym czasie. Użytkownik jest o każdej zmianie Regulaminu informowany poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.jaka-firma.pl oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. Użytkownik, który nie zgadza się na dokonanie zmian w Regulaminie, ma prawo do złożenia przed upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Portalu, a tym samym możliwość usunięcia swojego Profilu Firmy/Sklepu w każdej chwili.

2. Z wyjątkiem postanowień, w których jest to wyraźnie stwierdzone lub wymagane prawem, wszelkie informacje będą przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej. Wiadomość będzie uznana za skutecznie dostarczoną, jeśli zostanie wysłana przez Organizatora na adres e-mail Użytkownika podany podczas procesu rejestracji. Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia Organizatora o każdej zmianie adresu e-mail użytego podczas rejestracji pod rygorem uznania za skutecznie doręczone informacje Organizatora wysłane pod dotychczasowy adres e-mail Użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2016r.

Statystyki:

Liczba firm: 413 Liczba opinii: 23421

Ostatnio dodane firmy:

 

Ostatnio dodane opinie:

26.07.2021 | 15:56 SmallKey dodał opinię o http://inteligentnareklama.pl

Świetna reklama, która dodatkowo zbiera dane o tym kto reklamą się zainteresował i kto skorzystał z...

25.07.2021 | 22:43 Shou39 dodał opinię o potencje.pl

Polecam, szybko wysyłają, duży wybór tabletek, więc każdy na spokojnie może dopasować odpowiednie...

 
 
X Zamknij
Pamiętaj, Twoje dane są u nas bezpieczne !!! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych, a przede wszystkim, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Więcej o plikach cookies oraz naszej polityce prywatności tutaj.